Romanian Society of Surgery Magazine

Back to contents
Cotati articolul, cu note de la 1 la 5     

Tratat de Chirurgie (sub red. Irinel Popescu, Ed. Academiei Române, 2008), Volumul II - Neurochirurgie
A.V. Ciurea (Chirurgia, 103 (5): 609-610)
Prestigioasa editurã a Academiei Române a publicat sub redactia Prof. Dr. Irinel Popescu un Tratat de Chirurgie alcãtuit din 10 volume, ce încearcã sã reuneascã principalele 10 discipline chirurgicale (Urologie, Neurochirurgie, Chirurgie oro-maxilo-facialã, Chirurgie toracicã, Ginecologie, Chirurgie pediatricã, Chirurgie plasticã si microchirurgie recontructivã, Chirurgie cardio-vascularã, Chirurgie generalã - 2 volume si Ortopedie - traumatologie). Fiecare volum în parte a fost coordonat de cãtre o personalitate medicalã din domeniul respectiv, acestora revenindu-le dificila sarcina de a organiza si structura materialul într-un mod cât mai didactic si academic.
Volumul II, cu un numãr de 487 de pagini este dedicat specialitãtii de neurochirurgie si este coordonat de cãtre Prof. Dr. A.V. Ciurea, presedintele Societãtii Române de Neurochirurgie, vicepresedinte "World Federation of Neurosurgeons".
Cartea este structuratã în 23 de capitole ce cuprind întreaga patologie neurochirurgicalã (tumoralã, vascularã, pediatricã, spinalã, functionalã). Capitolele sunt scrise de personalitãti din toate centrele universitare (Bucuresti, Iasi, Cluj Napoca, Constanta). Sunt explicate pe larg aspecte clinice, imagistice si nu în ultimul rând ultimile elemente de tehnicã chirurgicalã. Fiecare capitol prezintã o iconografie bogatã, foarte bine structuratã, de o calitate ireprosabilã, iconografie atent selectatã din baza de date a fiecãrui cooautor. Bibliografia de la sfârsitul fiecãrui capitol a fost atent selectatã si actualizatã.
Monografia de fatã îmbinã datele clasice din literatura de neuro-chirurgie cu datele actuale extrase atât din experienta personalã si cea de specialitate. În mod deosebit sunt mentionate progresele majore, progrese ce au influentat capital diagnosticul si tratamentul. Se insistã asupra CT scan (Computed Tomography scan) si asupra imageriei prin MRI (Magnetic Resonance Imaging), investigatii introduse în arsenalul de neurochirurgie de cca 2 decenii, angiografia 4 vase cu substractie si mai recent a angioCT-ului.
Odatã cu trecerea în revistã a mijloacelor de investigatii, se prezintã partea terapeuticã cu rezultatele autorilor cât si internationale.
Colectivul de autori din toate centrele universitare reusesc intr-un spatiu destul de limitat sa realizeze o chintesenta in patologia neurochirurgicala pentru fiecare capitol, unele fiind prezentate in mod exhaustiv, pentru ca se impune o precizare intr-un asemenea domeniu de patologie mai rar intilnita. Un element important este capitolul despre tumorile orbitare care sunt prezentate pe larg, inclusiv aborduri chirurgicale si rezultatele adiacente. De remarcat ca traumatismele cranio-cerebrale si vertebromedulare sunt actualizate cu ultimele elemente de fiziopatologie si diagnostic. Intr-un mod cu totul special sunt tratate afectiunile vasculare ale sistemului nervos central, capitol la care au contribuit un numar important de autori, din 2 centre universitare, Bucuresti si Iasi. Nu in ultimul rind este prezent un capitol de radiochirurgie Gamma-Knife care prezinta indicatiile si contraindicatiile si rezultatele acestor procedee noi terapeutice, cu atat mai mult cu cat aparatul de Gamma-Knife este in functiune de peste 2 ani. Intr-un capitol separat sunt abordate actualizari si perspective de dezvoltare in neurochirurgie.
Desigur cã autorii nu au putut cuprinde toate datele atât de complexe, râmãnãnd în viitor efectuarea unui tratat larg de neurochirurgie, care sã cuprindã întreaga patologie de neurochirurgie.
Cartea se doreste a avea o adresabilitate cât mai largã: medici rezidenti si specialisti neurochirurgi, precum si celorlalte ramuri medicale înrudite mai mult sau mai putin care vor sã-si completeze cunostiintele de neurochirurgie. A fost cuprinsã atât curricula de pregãtire a rezidentilor cât si tematica examenului de specialitate.
Editura Academiei Române a reusit sã realizeze acest Tratat de Chirurgie în conditii grafice deosebite, redactarea lui fiind la cel mai înalt nivel.
Prin acest volum, sperãm cã am reusit sã aducem cât mai multe informatii cu privire la ultimile modalitãti de investigatii si tratament în neurochirurgie care au ca rezultat final un prognostic mai bun al pacientilor cu afectiuni neurochirurgicale.
  
The impressive Publishing House of the Romanian Academy published under the editorship of Prof. Dr. Irinel Popescu a Textbook of Surgery formed of 10 volumes, which tries to reunite the ten main surgical disciplines (Urology, Neurosurgery, Bucco-Maxillo-Facial Surgery, Thoracic Surgery, Gynaecology, Paediatric Surgery, Plastic Surgery and Reconstructive Microsurgery, Cardiovascular Surgery, General Surgery - 2 volumes and Orthopaedics-Traumatology). Each volume was co-ordinated by a medical personality in the respective field, they having the difficult task to organize and structure the material in the most didactic and academic possible way.
The volume II with a number of 487 pages is dedicated to the neurosurgical specialty and is co-ordinated by Prof. Dr. A.V. Ciurea, president of the Romanian Society of Neurosurgery, vicepresident of the "World Federation of Neurosurgeons".
The book , structured in 23 chapters, includes the whole neurosurgical pathology (tumoral, vascular, paediatric, spinal and functional). The chapters are written by personalities from all the university centres (Bucharest, Iasi, Cluj Napoca, Constanta). There are largely explained clinical, imagistic aspects, and not least, the newest elements of the surgical technique.Each chapter shows a rich iconography, very well structured, of an irreproachable quality, iconography attentively selected from the data base of each co-author. The references published at the end of each chapter were selected and updated with much care.
The present monography joins the classical data of the neurosurgical literature with the actual data from both the personal experience and the specialized one. There are particularly mentioned the major advances, advances having influenced at a large extent the diagnosis and the treatment. One insists upon CT scan (Computed Tomography scan) and the imaging through MRI (Magnetic Resonance Imaging), investigations introduced in the neurosurgical arsenal about 2 decades ago, the angiography 4 vessels with substraction and more recently the angioCT.
In the same time with the review of the means of investigations, there is presented the therapeutical part with the results of the authors and internationally.
The group of the authors from all the university centres succeeds, in a limited enough space, to achieve a quintessence in the neurosurgical pathology for each chapter, some being exhaustively presented, because precise details are needed in such a pathology field more rarely met. An important element is the chapter on the orbital tumours, that are largely presented, inclusively their surgical approaches and the adjacent results.It is to underline that the craniocerebral and vertebromedullary traumas are updated with the newest elements of physiopathology and of diagnosis. In a very special way are treated the vascular affections of the central nervous system, chapter where an important number of authors from 2 university centres, Bucharest and Iasi, contributed. One has to mention a chapter of Gamma-Knife radiosurgery presenting the indications and the counter-indications and the results of these new therapeutical procedures, moreover that the Gamma-Knife device has been functioning since more than 2 years. In a separate chapter there are approached advances and perspectives of evolution in neurosurgery.
Certainly, the authors could not cover all the complex data, being foreseen in the future the achievement of a large textbook of neurosurgery, which includes the whole pathology of the neurosurgery.
The book wishes to be largely adressed: residents and specialists in neurosurgery, but to the other related specialties wishing to complete the neurosurgical knowledge.Both the training curricula of the residents and the subjects of the speciality exam were included.
The publishing house of the Romanian Academy succeeded in achieving this Textbook of Surgery under special graphical conditions, its editorship being at the highest level.
We hope that through this volume we brought as more information as possible concerning the last ways of investigation and of treatment in the neurosurgery, having as final result a better prognosis in the patients with neurosurgical affections.

Back to contents

Email
Parola
Remember Me
 
Instructiuni pentru versiunea in limba romana.
Versiunea in limba romana poate fi vizualizata doar de Membrii SRC.
Daca nu sunteti membru SRC va puteti inscrie aici
Email
 
Un email va fi trimis catre adresa de email indicata.
(va rugam verificati si in folderul spam)
Recuperare parola - daca nu aveti parola sau ati uitat-o dati click aici. << Inapoi la Login
Terms & Conditions © CPH 2021