Romanian Society of Surgery Magazine

Back to contents
Cotati articolul, cu note de la 1 la 5     

Tratat de Chirurgie (sub red. Irinel Popescu, Ed. Academiei Române, 2008) Volumul VIII - Chirurgie Generalã
Prof. Dr. T. Pãtrascu (Chirurgia, 104 (2): 243-244)
Începutul anului 2009 este marcat de un eveniment editorial mult aşteptat de toţi chirurgii din România: apariţia primelor volume VIII A şi VIII B de chirurgie generalã care fac parte din “Tratatul de chirurgie” în X volume sub coordonarea Prof. Dr. Irinel Popescu la Editura Academiei Române.
Prestigioasa şcoalã de chirurgie româneascã a elaborat pânã în prezent mai multe ediţii de tratate naţionale sub redacţia unor mari chirurgi, profesori şi creatori de şcoalã: Prof. Nicolae Hortolomei, Prof. Ion ţurai, Prof. Theodor Burghele, Prof. Eugeniu Proca, Prof. Nicolae Angelescu.
Fiecare ediţie a acestui tratat a constituit un eveniment la momentul apariţiei curprinzând întotdeauna tot ce avea mai bun chirurgia româneascã.
Putem sã spunem cu mândrie cã valoarea tratatelor naţionale de chirurgie s-a situat întotdeauna foarte aproape de cele internaţionale, graţie efortului uriaş fãcut de şcoala medicalã româneascã pentru a ţine pasul cu vremea, lucru perfect valabil şi pentru actuala ediţie.
Aceasta a fãcut ca mulţi chirurgi români sã fie recunoscuţi internaţional cu numeroase citãri în literatura de specialitate din strãinãtate.
Poate ca niciodatã pânã acum, în ultimele douã decenii s-au înregistrat cele mai mari progrese ale medicinei în general şi ale chirurgiei în special, realizându-se un salt calitativ terapeutic foarte mare.
Au apãrut şi, în ultimii ani, s-au impus, tehnicile chirurgiei miniinvazive cu toate avantajele binecunoscute pe care le-au adus.
Chirurgia miniinvazivã a schimbat radical foarte multe lucruri care pãreau imuabile ale chirurgiei clasice.
De altfel lucrurile continuã sã evolueze rapid în acest domeniu astfel încât în ultimii ani am asistat la apariţia chirurgiei robotice care prefigureazã o direcţie de dezvoltare cu posibilitãţi multiple care nici nu pot fi încã anticipate.
Tot în ultimele decenii s-au dezvoltat la o scarã fãrã precedent transplantele de organe.
Spre cinstea ei, şcoala româneascã de chirurgie s-a adaptat rapid la toate aceste schimbãri, mare majoritate a noilor tehnici apãrute, fiind astãzi efectuate de rutinã şi la noi în ţarã.
Meritul este cu atât mai mare cu cât a fost necesarã depãşirea multor obstacole de ordin material, de concepţie şi uneori chiar legislativ.
Acestea ar fi cred câteva din motivele care au fãcut imperios necesarã apariţia unui nou tratat naţional de chirurgie care sã cuprindã toate progresele ultimilor ani.
S-ar putea întreba unii de ce mai este necesar un astfel de tratat în condiţiile în care azi existã posibilitãţi de informare nelimitate. Rãspunsul cred cã este dat de generaţia de tineri rezidenţi şi chirurgi care vor sã aibã la îndemânã un tratat unitar care sã constituie “cartea de referinţã” pentru formarea lor.
Nu în ultimul rând cred cã generaţiile actuale de chirurgi au obligaţia moralã de a continua tradiţia realizãrii unui tratat naţional de chirurgie.
Este meritul deosebit al Prof. Dr. Irinel Popescu de a-şi fi asumat greaua sarcinã de a coordona un tratat de o asemenea anvergurã.
Actuala ediţie, în buna tradiţie a precedentelor, beneficiazã de aportul unor reputaţi specialişti aparţinând tuturor centrelor universitare din ţarã şi nu numai. Numãrul mare de autori aduce cu sine avantajul unei diversitãţi de modalitãţi de exprimare pe care coordonatorul a reuşit sã o încadreze într-un tot unitar.
Cele douã pãrţi care compun volumul VIII de chirurgie generalã sunt structurate în 44 de capitole din care unele sunt noi sau prezentate într-o nouã abordare: medicina molecularã pentru chirurgi; principii ale chirurgiei oncologice; metode moderne de explorare; endoscopia digestivã, diagnosticã şi terapeuticã; chirurgia roboticã şi laparoscopicã; transplantul de organe şi ţesuturi, ca sã citez câteva.
Acestea alãturi de celelalte capitole “clasice” de patologie chirurgicalã sunt abordate într-un stil modern şi didactic beneficiind de o iconografie bogatã care ilustreazã bine noţiunile din text.
Sunt prezentate exhaustiv noţiuni actuale legate de infecţii, traumatisme – prezentate într-o abordare complexã, actualã; chirurgia endocrinã, patologia esofagului, stomacului, icter mecanic, peritonite, hemoragii digestive, obezitate morbidã, dializã peritonealã, picior diabetic, patologia retroperitoneului, patologia peretelui abdominal, ş.a.m.d.
Autorii acestor capitole sunt specialişti recunoscuţi în domeniile respective, fiecare prezentând în amãnunt experienţa sa şi a colectivului în care lucreazã, dar şi punctul de vedere actual acceptat de literatura de specialitate. Sunt prezentate cele mai moderne metode de diagnostic şi tratament chirurgical.
Toate acestea mã fac sã cred cã volumele de chirurgie generalã vor fi bine primite şi nu trebuie sã lipseascã din biblioteca niciunui chirurg, fie el la începutul carierei sau cu experienţã. Fiecare poate gãsi în paginile sale noţiunile de care are nevoie pentru un examen sau se poate informa asupra tendinţelor actuale din chirurgia generalã.
  

The beginning of the year 2009 is marked by an editorial event more than expected by all the surgeons of Romania: the publication of the first volumes VIII A and VIII B of general surgery, part of the “Textbook of Surgery” in 10 volumes under the coordination of Prof. Dr. Irinel Popescu, at the Romanian Academy Publishing House.
The illustrious romanian surgery school elaborated until present several editions of national textbooks under the editorship of some great surgeons, professors and school creators: Prof. Nicolae Hortolomei, Prof. Ion Turai, prof. Theodor Burghele, Prof. Eugeniu Proca, Prof. Nicolae Angelescu.
Each edition of this textbook was an event on its publication, always including all that the Romanian surgery had better.
We can proudly affirm that the values of the national textbooks of surgery always reached those of the international ones, thanks to the huge effort done by the Romanian medical school to keep the pace with time, which is also perfectly valid with the present edition.
This made that many Romanian surgeons be internationally recognized by numerous citations in the foreign pertinent literature.
Maybe never than until now, in the last two decades, have been recorded the greater advances of the medicine, generally, and of the surgery, especially, a therapeutic qualitative leap having been achieved.
There have appeared and, in the last years, imposed, the techniques of the miniinvasive surgery with all its well-known advantages.
The miniinvasive surgery totally changed things that seemed immutable to the classic surgery.
As a matter of fact, things keep to rapidely evolve in this field so that, during the last years, we assisted to the appearance of the robotics in surgery predicting a trend of development with multiple possibilities that cannot be yet anticipated.
Also, in the last decades, the organs transplantations developed to an unprecedented scale.
To its honour, the romanian school of surgery rapidly adapted to all these changes, most of the newly appeared techniques being routinely performed in our country as well.
The merit is as much greater as it was necessary to surpass many obstacles of material, conceptual and even legislative order.
These, I believe, would be some of the reasons making imperiously necessary the publication of a new textbook of surgery including all the progresses made in the last years.
Some would be wondering why such a textbook is necessary under the nowadays circumstances of unlimited informational possibilities. The answer, I think, is given by the generation of the young residents and surgeons wishing to have at hand an unitary textbook constituting “the reference book” in their profession.
Not in the last I believe that the present generations of surgeons have the moral duty to continue the tradition of achieving a national textbook of surgery.
It is the special merit of Prof.Dr.Irinel Popescu to have assumed the hard task of coordinating such a wide-spreading textbook.
This edition, within the good tradition of the previous ones, benefits by the contribution of some reputed specialists from all the teaching centres of the country. The great number of the authors brings the advantage of a diversity of the ways of expression that the coordinator succeeded to include in an unitary whole.
The two parts forming the volume VIII of general surgery are structured into 44 chapters, some being new or newly approached: the cell medicine for the surgeons; principles of the oncologic surgery; modern procedures of exploration; the digestive, diagnostic and therapeutic endoscopy; the robotic and laparoscopic surgery; the organs and the tissues transplantations, to cite some of them.
All these along with other “classical” chapters of the surgical pathology are presented in a modern and didactic style with a rich iconography that illustrates well the notions in the text.
There are exhaustively presented actual notions related to infections, traumas- in an actual, complex approach - endocrine surgery, pathology of the esophagus, the stomach, mechanic jaundice, peritonites, digestive haemorrhages, morbid obesity, peritoneal dialysis, diabetic foot, pathology of the retroperitoneum, pathology of the abdominal wall, etc.
The authors of these chapters are well known specialists in their fields, each of them presenting with details his experience and of the team where he works but also the actual point of view accepted by the pertinent literature. There are presented the most modern methods of diagnosis and of surgical treatment.
All these make me believe that the volumes of general surgery will be well received and must not miss from any surgeon’s library, starting a career or with experience. Anyone can find in its pages the notions useful to an exam or inform on the present trends in the general surgery.


Back to contents

Email
Parola
Remember Me
 
Instructiuni pentru versiunea in limba romana.
Versiunea in limba romana poate fi vizualizata doar de Membrii SRC.
Daca nu sunteti membru SRC va puteti inscrie aici
Email
 
Un email va fi trimis catre adresa de email indicata.
(va rugam verificati si in folderul spam)
Recuperare parola - daca nu aveti parola sau ati uitat-o dati click aici. << Inapoi la Login
Terms & Conditions © CPH 2021