Romanian Society of Surgery Magazine

Back to contents
Cotati articolul, cu note de la 1 la 5     

Tratat de Chirurgie, vol. IX (sub red. Irinel Popescu, Ed. Academiei Române, 2009)
E. Târcoveanu (Chirurgia, 104 (4): 507-508)
În 2009, la Editura Academiei Române a apãrut al IX-lea volum al tratatului de chirurgie, sub redacţia prof. dr. Irinel Popescu, eveniment editorial remarcabil pentru literatura medicalã româneascã. Concepţia, organizarea şi publicarea unei serii de 10 volume care acoperã toate specialitãţile chirurgicale demonstreazã forţa comunitãţii chirurgicale româneşti contemporane, pe care editorul a reuşit sã o mobilizeze.
Noua ediţie a tratatului de chirurgie continuã o tradiţie remarcabilã a şcolii chirurgicale româneşti în care prestigioşi şefi de şcoalã, ca acad. Nicolae Hortolomei, acad. Ion Turai, Theodor Burghele, Eugen Proca, Nicolae Angelescu au pus la dispoziţia chirurgilor, la fiecare 10-15 ani, tratate de excepţie, necesare pregãtirii continue a specialiştilor.
Lucrarea de faţã, care apare doar la 5 ani de la precedentul tratat, este o oglindã a realizãrilor chirurgiei româneşti şi o sintezã a progreselor pe care specialitãţile chirurgicale le-au înregistrat în ultimii ani.
Pe parcursul a 950 de pagini, tratatul, bine structurat în 9 capitole, reuneşte o largã colaborare naţionalã (56 de autori) şi pune la dispoziţia specialiştilor cele mai noi date de patologie chirurgie abdominalã.
Volumul IX continuã partea a II-a a patologiei chirurgicale abdominale. Primul capitol (45), semnat de prof. Dan Sabãu şi colab., abordeazã patologia chirurgicalã a duodenului: anatomia chirurgicalã a duodenului, stenozele duodenale, stenozele oddiene benigne şi ampulomul vaterian.
Un capitol complex, care capteazã cititorul prin noutatea informaţiilor oferite, se referã la patologia intestinului subţire şi este semnat de prof. dr. Florian Popa şi colaboratorii. Sunt prezentate anatomia şi fiziologia intestinului subţire, malformaţiile congenitale, diverticuloza intestinului subţire, enteritele, tuberculoza intestinalã, infarctul enteromezenteric, ulcerele intestinului subţire, volvulusul, pneumatoza intestinalã, tumorile şi sindromul de intestin scurt.
Capitolul 47 aduce în actualitate patologia colonului şi rectului, majoritatea capitolelor fiind semnate de prof. dr. Cristian Dragomir şi prof. dr. Viorel Scripcariu. Dupã prezentarea anatomiei mijloacelor de explorare în patologia chirurgicalã colorectalã, sunt discutate principalele afecţiuni chirurgicale ale colonului şi rectului: boala diverticularã a colonului, megacolonul toxic, colita pseudo-membranoasã, enterocolita acutã necrozantã şi postradicã, colita ischemicã, polipoza colonicã, tumorile benigne colorectale, cancerul de colon şi rect, prolapsul rectal. Rectocolita ulcerohemoragicã este redactatã de prof. dr. Florian Popa şi colaboratorii.
În continuare, sunt prezentate douã capitole: capitolul 48 – Patologia apendicelui vermiform (Claudiu Turculeţ) şi capitolul 49 – Patologia ano-perianalã (Gabriel Mitulescu).
Un capitol important, amplu dezvoltat, este capitolul 50 – Patologia pancreasului: pancreatita acutã (Ion Georgescu), pancreatita cronicã (Vasile Sârbu), chisturile pancreatice (Silviu Ciurea), cancerul de pancreas (Irinel Popescu, Mihnea Ionescu), chirurgia laparoscopicã a pancreasului (Adrian Miron), tumorile pancreasului endocrin (Eugen Târcoveanu, Radu Moldovanu) şi transplantul de insule pancreatice (Simona Dima).
Capitolul 51 prezintã pe larg patologia ficatului. Dupã expunerea datelor de anatomie şi fiziologie a ficatului şi de imagisticã hepaticã sunt abordate principalele subiecte de patologie: chistul hidatic hepatic (Traian Pãtraşcu), abcesele hepatice (Octavian Mazilu, Vladimir Fluture), hipertensiunea portalã (Eugen Brãtucu), tumorile hepatice benigne şi carcinomul hepatocelular (Irinel Popescu), colangiocarcinomul intrahepatic (Silviu Ciurea, Irinel Popescu), rezecţia hepaticã (Ionel Câmpeanu), transplantul hepatic (Irinel Popescu).
Capitolul 52 aduce date noi privind patologia cãilor biliare extrahepatice. Dupã noţiunile de anatomie chirurgicalã şi de explorare a cãilor biliare, sunt tratate subiecte importante de patologie: litiaza vezicularã (Eugen Brãtucu), litiaza cãii biliare principale şi colecistopatiile alitiazice (Liviu Vlad), colecistita acutã alitiazicã (Dan Straja), angiocolitele, colangita sclerozantã primitivã şi secundarã (Eugen Brãtucu), tumorile maligne ale cãilor biliare extrahepatice şi cancerul de colecist (Mihnea Ionescu).
Acest volum se încheie cu prezentarea patologiei chirurgicale a splinei, capitol semnat de Cãtãlin Vasilescu.
Tratatul, bazat pe o bogatã experienţã româneascã şi pe studiul unei bibliografii recente este uşor de parcurs datoritã stilului concis, ordonat şi clar şi tehnoredactãrii moderne. Iconografia foarte bogatã conferã lucrãrii un caracter academic.
Condiţia graficã excelentã face cinste Editurii Academiei Române, care a tipãrit acest tratat. Tratatul se adreseazã chirurgilor generalişti, dar şi rezidenţilor, medicilor specialişti din domeniile înrudite, precum şi tuturor acelora care vor sã-şi completeze cunoştinţele în chirurgie.
Apariţia acestui magistral tratat, cel mai complet şi actualizat din literatura româneascã, reprezintã un eveniment editorial deosebit, iar redactorul, cunoscut pentru înaltul sãu profesionalism, pentru pasiunea şi perseverenţa pe care le pune în tot ceea ce realizeazã, face parte din rara categorie a acelor oameni care constituie fermentul şi motorul mersului înainte.
  

In 2009, at the Romanian Academy Publishing House appeared the 9th volume of the textbook of surgery, under the editorship of prof. dr. Irinel Popescu, an outstanding editorial event for the romanian medical literature. The outlook, the structure and the publication of a series of 10 volumes covering all the surgical specialties prove the strength of the contemporary romanian surgical community, that the editor succeeded to rally.
The new edition of the textbook of surgery continues a remarkable tradition of the romanian surgical school where high reputed heads of school as acad.Nicolae Hortolomei, acad. Ion Turai, Theodor Burghele, Eugen Proca, Nicolae Angelescu offered to the surgeons, every 10-15 years, exceptional treatises, necessary to the continuous education of the specialists.
The present work, published at a distance of only 5 years from the previous one, is a mirror of the romanian surgery achievements and a synthesis of the advances recorded by the surgical specialties in the last years.
Along the 950 pages, the textbook, well structured within 9 chapters, reunites a wide national collaboration (56 authors) and gives the specialists the most recent data on the abdominal surgery pathology.
The 9th volume continues the 2nd part of the abdominal surgical pathology. The first chapter (45), signed by prof. Dan Sabau and al., presents the surgical pathology of the duodenum: the surgical anatomy of the duodenum, the duodenal stenoses, the benign Oddi stenoses and the ampulla of Vater.
A complex chapter, that captivates the reader by the novelty of the offered information, refers to the small intestine pathology and is signed by prof. dr. Florian Popa and al. There are shown the anatomy and the physiology of the small intestine, the congenital anomalies, the diverticulosis of the small intestine, the enterites, the intestinal tuberculosis, the entero-mesenteric infarction, the small intestine ulcers, the volvulus, the intestinal pneumatosis, the tumours and the short intestine syndrome.
The chapter 47 makes topical the pathology of the colon and the rectum, most of the chapters being signed by prof. dr. Cristian Dragomir and by prof. dr. Viorel Scripcariu. After the presentation of the anatomy of the means of exploration in the colorectal surgical pathology, there are discussed the main surgical affections of the colon and the rectum: the diverticular disease of the colon, the toxic megacolon, the pseudomembraneous colitis, the necrosing and postradial acute enterocolitis, the ischemic colitis, the colonic polyposis, the colorectal benign tumours, the cancer of the colon and the rectum, the rectal prolapse. The ulcerohemorrhagic rectocolitis is drawn up by prof.dr.Florian Popa and al.
Afterwards there are presented two chapters: the chapter 48 - the pathology of the vermiform appendix (Claudiu Turculet) and the chapter 49 - the pathology of the ano-perianal region (Gabriel Mitulescu).
An important chapter, wholly presented, is the chapter 50 - the pathology of the pancreas: the acute pancreatitis (Ion Georgescu), the chronic pancreatitis (Vasile Sârbu),the pancreatic cysts (Silviu Ciurea), the pancreas cancer (Irinel Popescu, Mihnea Ionescu), the laparoscopic surgery of the pancreas (Adrian Miron), the tumours of the endocrine pancreas (Eugen Târcoveanu, Radu Moldovanu) and the transplantation of the pancreatic islets (Simona Dima).
The chapter 51 widely presents the pathology of the liver. After exposing data of the anatomy and the physiology of the liver and of the hepatic imaging there are approached the main subjets of pathology: hepatic hydatid cyst (Traian Patrascu), hepatic abcesses (Octavian Mazilu, Vladimir Fluture), portal hypertension (Eugen Bratucu), benign hepatic tumours and hepatocellular carcinoma (Irinel Popescu), intrahepatic cholangiocarcinoma (Silviu Ciurea, Irinel Popescu), liver resection (Ionel Câmpeanu), liver transplantation (Irinel Popescu).
The chapter 52 brings new data on the pathology of the extrahepatic bile ducts. After notions of surgical anatomy and of bile ducts exploration, there are treated important subjects of pathology: vesicular lithiasis (Eugen Bratucu), lithiasis of the main bile duct and alithiasic cholecystopathies (Liviu Vlad), alithiasic acute cholecystitis (Dan Straja), angiocolites, primary and secondary sclerosing cholangitis (Eugen Bratucu), malignant tumours of the extrahepatic bile ducts and cystic duct cancer (Mihnea Ionescu).
This volume ends with the presentation of the spleen surgical pathology, chapter signed by Catalin Vasilescu.
The textbook based on a rich romanian experience and on the study of an actual referential data is easy to read owing to the concise, strict and clear style and to a modern editorial processing. The rich iconography confers an academic character to the work.
The graphic excellent appearance gives honour to the Romanian Academy Publishing House that published this textbook. The textbook recurs to the general surgeons and to the residents and the specialists in the related fields as well, but also to all those wishing to achieve their knowledge in the surgical field.
The publication of this masterly textbook, the most complete and updated in the romanian medical literature, represents a special editorial event and the editor, known for his high professionalism, passion and perseverance in doing everything that he makes, stays in the rare category of those who represent the ferment and the engin of the progress.


Back to contents

Email
Parola
Remember Me
 
Instructiuni pentru versiunea in limba romana.
Versiunea in limba romana poate fi vizualizata doar de Membrii SRC.
Daca nu sunteti membru SRC va puteti inscrie aici
Email
 
Un email va fi trimis catre adresa de email indicata.
(va rugam verificati si in folderul spam)
Recuperare parola - daca nu aveti parola sau ati uitat-o dati click aici. << Inapoi la Login
Terms & Conditions © CPH 2021